Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Fun-Maker 孩子的 做中學 學院

期許讓更多孩子 藉由"做中學"找到發揮天賦與熱情的創意 |

我們想帶孩子發現自己的熱情與自我價值

特別是熱愛動手做的孩子

孩子的自我價值不該由社會主流價值來定義

而應該是 從孩子自身尋

如果孩子是在地上奔跑的獵豹

你不會希望他飛上天當隻人人稱羨的老鷹

在這裡,我們不特別討好父母,

我們僅以孩子的"興趣與動機"規劃學習方式

希望藉由我們多年的教學與教具設計經驗

讓更多孩子

將"做中學"轉化為發揮天賦與創意的學習方式